දෙබස ඇරඹෙයි

බ්ලොග් අවකාශය පිළිබද සංවාදශීලි හමුව, දෙබස පොඩ් විකාශය අද පටන් ආරම්භ වෙනවා. තව ස්වල්ප වේලාවකින් අපේ පළමු වැඩසටහන ජාලගත කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම්. අප සමග රැඳීසිටින්න.

Advertisements

Leave a comment

Filed under announcements, නිවේදන

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s